Izvršni odbor

Članovi Izvršnog odbora Sindikalne organizacije ''Kolubara'' su: Miodrag Ranković (predsednik), Aleksandar Ranković (zamenik predsednika), Žikica Đorđević (''Površinski kopovi''), Slobodan Pantelić (''Prerada''), Mirjana Marković (''Metal''), Dejan Cvetković (''Univerzal''), Dejana Mijatović (Direkcija ''Kolubare''), Milan Živojinović (''Građevinar''), Dragana Radonjić (''Ugostiteljstvo''), Radosav Krsmanović (''Tamnava-Zapadno polje''), Milan Stanojević (Polje ''D''), Aleksandar Damnjanović (''Tamnava-Istočno polje''), Slobodan Mandić (''Pogon za remont'') i Jovan Nenadić (''Usluge'').

 

 

Nadležnost Izvršnog odbora je da :

- utvrđuje predlog odluke o proglašenju generalnog štrajka

- izrađuje i podnosi izveštaj o radu i finansijski izveštaj;

- predlaže program i plan rada SOK-a;

- priprema sednice Odbora;

- utvrđuje predlog Pravila o radu SOK-a i njihove izmene i dopune,

- utvrđuje predlog finansijskog plana;

- donosi odluke o raspolaganju sredstvima;

- utvrđuje osnove finansijske i komercijalne politike SOK-a

- daje saglasnost za zaključivanje kolektivnog ugovora i pokreće postupak za 

  njegovu izmenu i dopunu

- prati primenu kolektivnih ugovora u privrednim društvima 

- koordinira aktivnosti oko organizovanja štrajka na nivou EPS-a, SOK-a, kao i na nivou 

  Sindikalne organizacije PD i Ogranaka PD;

- donosi odluke o organizovanju obrazovnih, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti  

- preduzima mere radi adekvatnog i blagovremenog informisanja članstva;

- donosi Poslovnik o svom radu;

- donosi druge opšte akte iz svoje nadležnosti.

- donosi druge odluke u skladu sa ovim Pravilima;

- utvrđuje sve predloge odluka koje donosi Odbor.