Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Sindikata je organ koji obavlja nadzor nad zakonitošću i ispravnosti materijalno - finansijskog poslovanja Sindikata. Takođe, kontroliše ostvarivanje politike finansiranja, korišćenja finansijskih sredstava i ukupne imovine Sindikata i o tome po potrebi, a najmanje jedanput godišnje informiše članstvo i Odbor.

Nadzorni odbor pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima, utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Sindikata vode uredno i u skladu sa propisima. 

Članovi Nadzornog odbora su:

1. Tomica Đorđević

2. Aleksandar Nikolić

3. Miša Jeremić

4. Danijela Arsenijević i

5. Slavica Bajić