Resor za ekonomsko-finansijska pitanja i kolektivno ugovaranje

Predsednik ovog Resora je Jovan Svilar

Zadatak Resora je da:

- radi na utvrđivanju polaznih osnova za zaključivanja kolektivnih ugovora,

- radi na izradi i zaključivanju kolektivnog ugovora,

- daje predloge za poboljšanje i usavršavanje postojećih rešenja u kolektivnim ugovorima,

- prati primenu i pokreće inicijativu za izmenu kolektivnih ugovora,

- istražuje mogućnost i oblike za ekonomsko i materijalno jačanje Sindikalne organizacije ''Kolubara'' mimo sredstava članarine.