Resor za radno-pravnu zaštitu i normativnu delatnost

Predsednik ovog Resora je Srećko Ristović

Zadatak Resora je da:

- utvrđuje pravila u skladu sa odredbama Statuta za pružanje radnopravne zaštite članovima Sindikata na osnovu svojih praktičnih iskustava,

- daje predloge za pokretanje postupka za izmene i dopune kolektivnih ugovora,

- utvrđuje i radi na realizaciji predloga za poboljšanje zakonskih rešenja,

- radi na pružanju besplatne pravne pomoći članovima Sindikata,

- sačinjava radne verzije i prečišćene tekstove svih pravnih akata Sindikalne organizacije ''Kolubara''.