Resor za zaštitu na radu i zaštitu životne sredine

Predsednik ovog Resora je Miodrag Milićević

Zadatak resora je da:

- prati i analizira stanje iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara i predlaže mere radi poboljšanja tehničke i svih drugih vidova zaštite članova Sindikata iz oblasti zaštite na radu

- radi na organizovanju i realizaciji poslova medicinske rehabilitacije radnika članova Sindikata

- aktivno učestvuje u izradi akata koji regulišu oblast rada ovog resora